سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خانومی...از اوناش نباشید...

♥ما
از اوناش نیستیم که لبامون قلمبه باشه.

♥ما
ازاوناش نیستیم هیکلمون چشمگیر باشه.

♥ما
ازاوناش نیستیم که موهاش بلونده چشاش کشیده و رنگیه.

♥ما
از اوناش نیستیم ک یه پسر مارو ببینه بگه اووف چه هلوویی!!!!!

♥ما
داف نیستیم داداش من.

♥ما
صبح تا شب تو رختخوابت نیستیم.

♥جیگر
نیستیم......!

اما میدونی؟؟؟دلمون هرزه
نیست وقتی میگیم دوست داریم از ته قلبه پاکمونه میتونی درک کنی ؟؟اگه بتونی بخاطر
ظاهر بقیه دلمو

نشکونی و دوسم داشته باشی
مردی...!!!!!!!!♥ پنج شنبه 95/4/3 ساعت 11:0 صبح توسط amirali نظر

مردانگی

مـــذکر عزیــــز : " مـــــــــرد " بـــاش !

 

زمیــــن به مــــرد بودنـ ــــت نیــــاز


داره
!

 

مــــرد باش ؛ نـــه فقط با جســــمت !

مـــــرد بــــاش با


نگــــاهت ، با احســ
ــاست ، . . . !

 

مردونه حــــــرف بزن ، مـــــــــردونه بخنــــــد ، مردونه گریــــــه کن ،

 

مــــــردونه عشــــــق بورز ، مردونه ببــــــــخش ، . . . !

 

مرد بــــــاش و هیچ وقت نامـــــردی نکن ؛

 

مخصوصـــــا در حق کســـــی که باورت کــــــرده

 

و بهـــــت تکیـــــه کرده.....♥ پنج شنبه 95/4/3 ساعت 10:59 صبح توسط amirali نظر

صدای وجدان

باید کسى را پیدا کنم

که دوستم داشته باشد!

آنقدر که یکى از این شب هاى لعنتى،

آغوشش را براى من و یک دنیا خستگىام بگشاید…

هیچ نگوید…

هیچ نپرسد…

فقط مرا در آغوش بگیرد…

بعد همانجا بمیرم…

تا نبینم روزهاى آینده را…

روزهایى که دروغ مىگوید!!!

روزهایى که دیگر دوستم ندارد!!!

روزهایى که دیگر مرا در آغوش نمیگیرد!!!

روزهایى که عاشق دیگرى مىشود....

اهــــــآی
رقـــیــب...

یـــــآدت باشـــد...

کَــــم حــــــوصلــه
ست..

ظــاهــرش جــدی...امـــآ دلـــی دارد
کــه مهــربــآنی اش بــه وسعـــت یــک اُقــیانــوس اَست!!

بَــد قـُـول نیست...امـــآ کــــم می
اورد و ســر قــولش نِمـــی مــآند!!

هــمیــشه دنبــآل بهـــآنه
اسـت...بهـــآنه دَســتـــش نَـــده!!

خســــته کــه بــآشــد تنهــآیش
بگــذآر!!!

اگـــــر نــآرآحتت
کـَــــرد...

بــِــــــــه لَحــن صــدایش تـــوّجــه
نکــن!ً!َ

اَگــــــــــــــر پــشیمانی درآن
مــــوج می زد...

دیـــــــــگر اصـــــرار بــه
عـــذرخواهـــی نَکـــن!!

چـــــــــــــون مغــــرور
است!!...

بـــــه حُــــــــــــــرمت دوست داشتـتن
غـــرورش رآ نَشکــن!!

نــــوازشش کُــن...بــــه نــوازش نیــآز
دآرد!!

راز دار بــــــآش...همیشــه نیـــآز دآرد
خــــــــــودش را خــــــــــآلی کنــد!!

اگـــــــــــــر دیــدی لــج
کَــرد...عیـــب نــدآرد کـــوتـــآه بیــآ!!

چَنـــــــــــد وقـــتی کِــه میگـــذرد
خـــود بــه خـــود از کــآرش پشیــمآن می شـــود..

ازهمیــن حـــآلا بــــدآن
کِـــه...

هیــچ وقــت تــو رآ بــه رفیـــق هــآیَش
تــرجیح نمی دهــد!!!!!!!

امــــــــــآ
عصـــبانیتش!!!!

خــــودم هـــم هـــنوز بــــآ آن
کنــــــــآر نیآمـــدم...

شــــــــــآید تــــــــو
بتــوآنــــــــــی!!

شــــــــآیــــــد...♥ پنج شنبه 95/4/3 ساعت 10:58 صبح توسط amirali نظر